joomla templates Urzad Pracy

Drogi Użytkowniku!

 

Informujemy, że:

- pod adresem http://power.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

- pod adresem http://rpo.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


Jeśli jesteś zainteresowany informacjami na temat PO WER lub RPO WiM przejdź na stronę właściwego Programu


Jeśli poszukujesz informacji archiwalnych na temat PO KL 2007-2013, pozostań na tej stronie

RPO2 PFE2
 maks2 ok

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 • PDF

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata  2014-2020, ogłasza nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w następujących dziedzinach:

1) w zakresie dziedzin właściwych dla wyboru projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR):

 • Bioróżnorodność (ochrona różnorodności przyrodniczej),
 • Budownictwo i prawo budowlane,
 • Dziedzictwo gospodarcze regionu,
 • Dziedzictwo i kultura,
 • Efektywność energetyczna,
 • Infrastruktura B+R,
 • Infrastruktura edukacyjna,
 • Infrastruktura kolejowa,
 • Infrastruktura społeczna,
 • Infrastruktura szkolnictwa wyższego,
 • Infrastruktura szkolnictwa zawodowego,
 • Instrumenty finansowe,
 • Innowacyjność,
 • Inwestycje w MŚP,
 • Komercjalizacja badań naukowych,
 • Maszynoznawstwo,
 • Ochrona przeciwpowodziowa (ekspert ds. ochrony przeciwpowodziowej)*,
 • Planowanie przestrzenne i rewitalizacja,
 • Pomoc publiczna,
 • Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa,
 • Rozwój sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej,
 • Śródlądowe drogi wodne (w tym zarządzanie, monitorowanie i wdrażanie nowych rozwiązań),
 • Tabor kolejowy,
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne,
 • Tereny inwestycyjne,
 • Termomodernizacja,
 • Transport i tabor miejski,
 • Usługi doradcze i biznesowe oraz promocja na rynkach międzynarodowych dla MŚP,
 • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i wysokosprawne wytwarzanie energii.

Stawka wynagrodzenia eksperta za ocenę wniosku o dofinansowanie w zakresie dziedziny specjalizacji eksperta wraz z załącznikami i uzasadnieniem tej oceny wynosi 150 zł brutto.

2) w zakresie dziedzin wspólnych dla Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 • Znajomość Strategii ZIT Ełk,
 • Znajomość Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/ Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
 • Rewitalizacja i ocena programów rewitalizacji.

O wpis do Wykazu może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:
a)    posiada wykształcenie wyższe;
b)    korzysta z pełni praw publicznych;
c)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
d)    nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
e)    nie jest pracownikiem Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczących RPO WiM 2014-2020;
f)    posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie w dziedzinie objętej RPO WiM 2014-2020, w ramach której ubiega się o wpis;.
g)    posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WiM 2014-2020;
h)    inne warunki określone odpowiednio w załączniku nr 5 lub 7 do Regulaminu.

Spełnienie wymagań, o których mowa powyżej powinno zostać potwierdzone przez kandydatów na ekspertów poprzez złożenie:
a)    wypełnionego Wniosku o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 (załącznik nr 1 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 ) wraz ze stosownymi oświadczeniami dotyczącymi spełnienia przesłanek, o których mowa w lit. b-e oraz g-h. Oświadczenia są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
b)    kopii dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kopii dokumentów potwierdzających wszystkie informacje zawarte we wniosku dotyczące wiedzy, umiejętności, doświadczenia zawodowego lub wymaganych uprawnień w dziedzinach, w których dokonywany jest wybór projektów do dofinansowania, określonych w załącznikach nr 5-7 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020.

Przedmiotem weryfikacji będą jedynie informacje oraz dokumenty adekwatne dla dziedziny, której dotyczy wniosek o wpis. Informacje oraz dokumenty, które nie mają związku z dziedziną lub wykraczają poza czas wskazany w wymaganiach dla kandydatów (jeśli określono kryterium czasowe) nie będą rozpatrywane i nie będą miały wpływu na wynik weryfikacji. Wniosek o wpis do Wykazu może obejmować tylko jedną dziedzinę. Kandydaci, którzy ubiegają się o wpis dla większej liczby dziedzin składają osobne wnioski o wpis dla każdej dziedziny wraz z załącznikami.
Szczegółowe informacje o naborze kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 wraz z Regulaminem naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 oraz wzorami dokumentów aplikacyjnych dostępne są na stronie internetowej RPO WiM 2014-2020: www.rpo.warmia.mazury.pl.

Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem tel. 89 52 19 383.


Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesyłać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „NABÓR NA EKSPERTÓW RPO WiM 2014-2020” na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Polityki Regionalnej
ul. Kościuszki 89/91
10-554 Olsztyn

lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie opisanej wg powyższego wzoru w sekretariacie Departamentu Polityki Regionalnej (ul. Kościuszki 89/91 10-554 Olsztyn, II piętro, pok. 201) w terminie od 20 maja do 3 czerwca 2016 r. z wyjątkiem kandydatów na ekspertów ubiegających się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach dziedziny Ochrona przeciwpowodziowa (ekspert ds. ochrony przeciwpowodziowej), dla których termin składania wniosków do 27 maja 2016 r.*

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do instytucji przyjmującej wnioski. Wnioski o wpis do Wykazu, które wpłyną po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

Wnioski złożone przez kandydatów na ekspertów wraz z załącznikami nie podlegają zwrotowi.

 

Pobierz pliki:

logotypy RPO

archiwum2

rss

Newsletter
Dodaj strone do ulubionychWyślij stronę mailemDrukuj stronę
Tu jesteś: Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego