joomla templates Urzad Pracy

RPO WiM

  • PDF

rpo

 

    Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM) jest najważniejszym narzędziem realizacji ,,Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025”. Choć jest następcą RPO WiM 2007-2013 będzie się od niego znacząco różnił – m.in. umożliwi realizację projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

    Pula funduszy dostępnych w ramach Programu wynosi ponad 1,7 mld euro, z czego nieco ponad 486 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te przyczynią się do wspierania potencjałów województwa i kompleksowego rozwiązywania problemów przyczyniając się do budowania bazy dochodowej województwa oraz do wzrostu zatrudnienia. Z programu zostaną dofinansowane przedsięwzięcia w obszarze m.in.: przedsiębiorczości, kształcenia, szkolenia oraz szkolenia zawodowego, technologii informacyjno-komunikacyjnych, transportu, efektywności energetycznej, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, kultury i dziedzictwa, rewitalizacji, dostępu do usług publicznych, regionalnego rynku pracy czy włączenia społecznego.

    Priorytetem RPO WiM jest wsparcie gospodarki. Środki dla przedsiębiorstw będą dostępne w kilku osiach priorytetowych programu. W szczególności z przeznaczeniem na rozwój inteligentnych specjalizacji gospodarczych województwa. Dwukrotnie większa w stosunku do RPO WiM 2007-2013 będzie skala wykorzystania instrumentów zwrotnych.

    Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie (jako Instytucja Pośrednicząca) koordynuje realizację części działań dziesiątej osi priorytetowej RPO WiM – Regionalny rynek pracy.

zadania WUP RPO

 

podzial srodkow dzialania WUP RPO

    Szczegółowe informacje na temat RPO WiM mogą Państwo znaleźć na oficjalnym serwisie Programu pod adresem: http://rpo.warmia.mazury.pl/

 

Pliki do pobrania:

Tu jesteś: RPO WiM

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego