joomla templates Urzad Pracy

"Indywidualne ścieżki zatrudnienia" - ERKON

  • PDF

Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia to przedsięwzięcie dofinansowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich PO KL stanowiące odpowiedź na problemy osób po 45 roku życia na regionalnym rynku pracy. Jego celem był wzrost zdolności do poszukiwania, podjęcia oraz utrzymania zatrudnienia osób z tej grupy wiekowej, które są długotrwale bezrobotne lub nieaktywne zawodowo.

W oparciu o doświadczenia własne i dzięki ponadnarodowej współpracy z fińskim partnerem – organizacją pozarządową ,,Kynnys ry Turun toimikunta” – ERKON stworzył nowy model zatrudnienia z wykorzystaniem coachingu i treningu pracy. Kompleksowe podejście do problemu, współpraca ze wszystkimi aktorami przedsięwzięcia, tj. z bezrobotnymi, instytucjami rynku pracy i pracodawcami, umożliwiło stworzenie innowacyjnej metody wspomaganego zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia po 45 roku życia.

Wsparciem projektowym objęto 32 osoby pozostające bez zatrudnienia z niskim wykształceniem, z niedostosowanymi kwalifikacjami do potrzeb rynku pracy oraz bez doświadczenia zawodowego, z czego niemal 70% stanowiły osoby niepełnosprawne. Spośród 28 uczestników, którzy ukończyli projekt, pracę znalazły 22 osoby, natomiast 90% uczestników po upływie 15 miesięcy od zakończenia wsparcia jest w dalszym ciągu zatrudnionych.

Osiągnięte w ramach projektu efekty i potencjał nowego narzędzia doceniła Komisja Europejska przyznając projektowi ERKON-u nagrodę w ramach szóstej edycji prestiżowego konkursu RegioStars Awards, którego celem jest wskazywanie innowacyjnych i oryginalnych inicjatyw, mogących służyć za inspirację dla innych europejskich regionów. Nagrodę przyznano w kategorii: „Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu”.

Na uroczystej konferencji podsumowującej VI rok wdrażania PO KL w woj. warmińsko-mazurskim, która odbyła się 21 listopada 2012r. w Olsztynie, Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych za innowacyjny projekt „Indywidualne Ścieżki Zatrudnienia” uzyskała również tytuł „Ambasadora EFS 2012”.


„Model zatrudnienia wspomaganego osób po 45 roku życia – Wiek gorącego ziemniaka”

oparty jest na zmianie podejścia do usług w aktywizacji zawodowej osób po 45 roku życia. Tradycyjne podejście do zatrudnienia osób niepracujących można określić dwoma słowami: wyszkolić (wyposażyć w kwalifikacje zawodowe) i zatrudnić (zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami).

MODEL TRADYCYJNY

przeszkolić -> zatrudnić

Model, który powstał w ramach projektu „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” został wzbogacony o element „wzmocnienia” i „utrzymania w zatrudnieniu” i brzmi: wyszkolić, zatrudnić, wzmocnić i utrzymać w zatrudnieniu. 

MODEL "WIEK GORĄCEGO ZIEMNIAKA"

wyszkolić -> zatrudnić -> wzmocnić -> utrzymać w zatrudnieniu

 

Grupa odbiorców, do których skierowany jest model to osoby długotrwale pozostające bez pracy, a więc osoby u których obserwuje się złożone i utrwalone problemy natury zdrowotnej, zawodowej i psychospołecznej. Złożoność problemów takiej grupy osób wymusza na instytucjach rynku pracy zastosowanie modelu opierającego się na indywidualnej i kompleksowej diagnozie potencjału (mocne i słabe strony), treningu postaw pracowniczych i społecznych, a w dalszej perspektywie wzmacnianie tych postaw.

Istotą zastosowania nowego podejścia jest unikanie przez trenera pracy rutynowych i gotowych rozwiązań oraz dobór form i metod aktywizacyjnych adekwatnych do indywidualnych potrzeb klienta, jednocześnie użytecznych w środowisku pracowniczym.

Należy podkreślić, że sukces zastosowania nowego podejścia uwarunkowany jest od pełnej akceptacji i włączenia się klienta w realizację działań podejmowanych na jego rzecz. Oznacza to, że klient na etapie przystąpienia do procesu aktywizacji musi wykazać przynajmniej minimalną gotowość do zmian, która w kolejnych etapach zostanie wzmocniona i rozbudowana. Przy takim podejściu to klient, nie zaś instytucja wskazuje moment przystąpienia do realizacji zadań. Rolą instytucji rynku pracy jest zatem wsparcie klientów realnie zdolnych do zatrudnienia pod względem zdrowotnym, psychospołecznym. Obszary te w toku realizacji modelu powinny podlegać treningowi i wzmocnieniu.

Na podstawie doświadczeń wynikających z testowania „Modelu zatrudnienia wspomaganego osób po 45 roku życia – Wiek gorącego ziemniaka” jednoznacznie wynika, że klienci niezdolni do zatrudnienia z przyczyn zdrowotnych oraz psychospołecznych powinni zostać objęci w pierwszej kolejności rehabilitacją zdrowotną oraz pracą socjalną.

Produkty finalne „Modelu zatrudnienia wspomaganego osób po 45 roku życia – Wiek gorącego ziemniaka” wypracowane w ramach projektu zostały zamieszczone poniżej.


Do pobrania:

Tu jesteś: "Indywidualne ścieżki zatrudnienia" - ERKON

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego