joomla templates Urzad Pracy

Inne

  • PDF

"Polityka równości płci. Polska 2007". Raport UNDP

"Wieloaspektowa diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy". Raport MPiPS (kwiecień 2007)

"Rola kobiet w innowacyjnej przedsiębiorczości wysokich technologii". Raport końcowy z badań jakościowych dla PARP (sierpień-październik 2007)

 

"Kobiety dla Polski. Polska dla kobiet. 20 lat transformacji 1989-2009". Raport Kongresu Kobiet Polskich 2009

"Równość Kobiet i mężczyzn - rok 2010". Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów (Bruksela 18.12.2009)

Rekomendacje KIW Centrum Projektów Europejskich dotyczące opracowania Planów działań w zakresie projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL

Poprawa potencjału integracji społecznej na poziomie lokalnym poprzez ekonomię społeczną. Raport na temat Polski (Warszawa, grudzień 2009)

Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach POKL (Warszawa, kwiecień 2010)

Poradnik "Jak promować projekty współfinansowane ze środków EFS" (Warszawa, czerwiec 2009)

Jak dobrze przygotować diagnozę? Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Warszawa, marzec 2010) 

Baza wiedzy o projektach zrealizowanych w ramach Działań 1.1, 1.5 i 1.6 SPO Rozwój Zasobów Ludzkich

Artykuł na temat analizy Komisji Europejskiej pt. "Man and gender equality"

Przegląd inspirujących rozwiązań z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Programu Kapitał Ludzki (Warszawa, grudzień 2010)

Portal poświęcony zasadzie równości szans, zawierający m.in. elektroniczną bibliotekę publikacji dotyczących szeroko rozumianej równości szans

Jak efektywnie szkolić pracowników - (PARP, 2009)

"Teoria i praktyka zarządzania zmianami we współczesnej gospodarce". Poradnik dla przedsiębiorców

 

archiwum2

Tu jesteś: Publikacje Inne

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego