joomla templates Urzad Pracy

Grant Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

  • PDF

Wojewódzki Urzą Pracy w Olsztynie jest liderem projektu grantowego pt. „Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy” dofinansowanego w ramach konkursu na tworzenie sieci współpracy pomiędzy IP, IP2 a partnerami społeczno-gospodarczymi. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Wojewódzkimi Urzędami Pracy w Toruniu, Białymstoku, Gdańsku i Szczecinie oraz Regionem Warmińsko-Mazurskim NSZZ „Solidarność”, w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2010 r.

Zasadniczym celem sieci współpracy jest podniesienie poziomu wiedzy na temat zasady równości szans kobiet i mężczyzn wśród beneficjentów oraz instytucji zaangażowanych w realizację projektów w obszarze rynku pracy. Pozostałe cele przewidziane w ramach grantu to:

  • nawiązanie stałej współpracy regionalnej i międzyregionalnej w obszarze równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy,
  • wytypowanie przykładów tzw. najlepszych praktyk, które nastąpi po przeanalizowaniu pod kątem realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn wdrażanych w poszczególnych regionach projektów,
  • upowszechnienie wiedzy na temat równościowego sposobu przygotowywania i realizacji projektów PO KL z tematyki rynku pracy wśród beneficjentów/potencjalnych beneficjentów,
  • wypracowanie modelu współpracy międzyinstytucjonalnej,
  • zacieśnienie kontaktów międzyregionalnych i międzyinstytucjonalnych.    

Główną ideą podejmowanych w ramach grantu działań jest przede wszystkim upowszechnianie inicjatyw zmierzających do zapewnienia realizacji równości szans kobiet i mężczyzn. Pociąga to za sobą konieczność włączenia do współpracy przedstawicieli beneficjentów, partnerów społecznych, pracodawców, organizacji pozarządowych, różnych instytucji, mediów regionalnych czy przedstawicieli nauki. Produktem współpracy będzie opracowana w wersji elektronicznej publikacja podsumowująca tematy zaprezentowane na spotkaniach w regionach. Znajdą się w niej w szczególności wyniki paneli dyskusyjnych, opracowane rozwiązania i przykłady ujęcia zasady równości szans w przypadkach niestandardowych oraz prezentacje tzw. najlepszych praktyk.

Publikacja podsumowująca realizację grantu w ramach sieci współpracy -

 "Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy"Spotkanie inauguracyjne 25-26 lutego 2010 r. - woj. warmińsko-mazurskie

Notatka z seminarium inaugurującego realizację grantu (15 marca 2010r.)

"Zasada równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy" (Bartosz Szurmiński - WUP Olsztyn)

"Realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn PO KL w obszarze rynku pracy" (Paulina Tarsa - MRR)

"Gender Index na Warmii i Mazurach" (Beata Abramska - NSZZ "Solidarność")


Spotkanie 26-27 kwietnia 2010 r. - woj. podlaskie


Notatka z seminarium "Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach skierowanych do mniejszości narodowych/uchodźców" w ramach grantu "Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy" (10 maja 2010r.)

"Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach PO KL - standard minimum" (Hubert Ostapowicz - WUP Białystok)

"Sytuacja na podlaskim rynku pracy a problematyka równości szans kobiet i mężczyzn" (Marzanna Wasilewska - WUP Białystok)

"Wyniki konkursów ogłaszanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Priorytetu: VI; VII; VIII i IX (po 1 kwietnia 2009)" (Edyta Siemieniuk - Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego)

Prezentacja projektu: Centrum Integracji Uchodźców (Małgorzata Kukor-Kołodko - Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego)

Prezentacja projektu: Centrum Integracji Uchodźców (Katarzyna Potoniec - Fundacja Edukacji i Twórczości)

Prezentacja projektu: Kamisa i Pasza idą na staż (Ewa Żelechowska - OT WUP w Łomży)

"Subtelny obraz dyskryminacji ze względu na płeć/seksualność/etniczność" (Małgorzata Bieńkowska-Ptasznik - Uniwersytet w Białymstoku)


Spotkanie 21-22 czerwca 2010 r. w woj. kujawsko-pomorskim

Notatka z seminarium "Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy" (23 czerwca 2010r.)

"Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy" (Bartosz Szurmiński - WUP Olsztyn)

"Zasada równości szans kobiet i mężczyzn - stereotypy płci" (Paulina Tarsa - MRR)

"Sytuacja demograficzna w woj. kujawsko-pomorskim" (Ewa Matusiak - WUP Toruń)

"Problemy z realizacją zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przygotowywaniu projektów PO KL" (Łukasz Jaworski - ROEFS Toruń, Grzegorz Grześkiewicz - ROEFS Bydgoszcz)

"Kwestia kobiet w Planach Działania dla Priorytetu VI PO KL w woj. kujawsko-pomorskim" (Małgorzata Dąbrowska - WUP Toruń)

""Każdy ma swoją szansę" jako wielka wartość w projektach Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia" (Bożenna Pszczółkowska-Rudnicka - PUP Toruń)

Prezentacja projektu: Wracamy. Program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci (Michał Siromski - CISTOR)

Prezentacja projektu: Kobieta Liderem Lokalnej Społeczności. Projekt szkoleniowy dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Kamień Krajeński (Sławomir Rekowski - Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Kamień Krajeński)

Prezentacja projektu: Rodzina gwarancją lepszej przyszłości (MOPR Grudziądz)

Prezentacja projektu: Program rozwoju kard przedsiębiorstwa Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. (Inga Katlewska - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy)

"Od parytetu po edukację nauczycieli. Polityka równości w projektach EFS powiatu toruńskiego" (Andrzej Horniak - Starostwo Powiatowe w Toruniu)


Spotkanie 30-31 sierpnia 2010 r. w woj. pomorskim
 
 
 


Spotkanie 28-29 października 2010 r. w woj. zachodniopomorskim

 
 
 
 
 
 
 
Spotkanie podsumowujące 13 - 14 grudnia 2010 r. w Olsztynie
 
Notatka z seminarium podsumowującego realizację grantu (29 grudnia 2010r.)

 "Podsumowanie realizacji grantu Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy" (Bartosz Szurmiński - WUP Olsztyn)

 "Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projekcie: Program rozwoju kard przedsiębiorstwa Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A." (Inga Katlewska - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy)

Prezentacja projektu: "Praca na miarę" (Anna Trzuskolas - Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych)

 "Realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn PO KL przez IZ PO KL" (Departament Zarządzania EFS MRR)

 "Szklane sufity i ruchome schody. Konsekwencje stereotypów płciowych na rynku pracy" (Monika Grochalska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

 "Praktyczne aspekty równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy" (Monika Falej - Pełnomocniczka ds. Równego traktowania Kobiet i Mężczyzn przy Prezydencie Miasta Olsztyn)

archiwum2

Tu jesteś: Publikacje Grant Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego