joomla templates Urzad Pracy

KIW

  • PDF

Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL

Nadrzędnym celem wszelkich działań Krajowej Instytucji Wspomagającej jest kompetentne, skuteczne i przyjazne odbiorcom wspieranie realizacji projektów innowacyjnych oraz projektów współpracy ponadnarodowej realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Krajowa Instytucja Wspomagająca została powołana przez Instytucję Zarządzającą PO KL w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w celu realizacji zadań dotyczących zagadnień innowacyjności i współpracy ponadnarodowej w PO KL na poziomie horyzontalnym. Dodatkowo KIW pełni funkcję Sekretariatu Ogólnego Sieci Tematycznych PO KL oraz czterech Sekretariatów Krajowych Sieci Tematycznych PO KL. 

 

Wsparcie KIW kierowane jest w szczególności do instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL, zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym, tj. Instytucji Pośredniczących i Instytucji Pośredniczących II stopnia (Instytucji Wdrażających), a także Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS), ekspertów z listy Ministra Rozwoju Regionalnego oceniających ww. typy projektów i członków Krajowych Sieci Tematycznych PO KL. Pośrednio KIW wspiera także wnioskodawców oraz realizatorów projektów innowacyjnych oraz projektów współpracy ponadnarodowej PO KL.
 

Broszura KIW zawierająca najistotniejsze informacje dotyczące Krajowej Instytucji Wspomagającej PO KL :

 

 

Biuletyn KIW - "Innowacje bez granic"

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015


archiwum2

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego