joomla templates Urzad Pracy

Drogi Użytkowniku!

 

Informujemy, że:

- pod adresem http://power.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

- pod adresem http://rpo.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


Jeśli jesteś zainteresowany informacjami na temat PO WER lub RPO WiM przejdź na stronę właściwego Programu


Jeśli poszukujesz informacji archiwalnych na temat PO KL 2007-2013, pozostań na tej stronie

PO WER

  • PDF

power2   

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ma charakter ogólnopolski i będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), a także Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI). Stanowi on odpowiedź na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia, dla których większą efektywność zapewni ich realizacja z poziomu krajowego. Wspiera także innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową. Program Wiedza Edukacja Rozwój stanowi uzupełnienie Regionalnych Programów Operacyjnych, gdzie finansowane są przedsięwzięcia skierowane do konkretnych osób i grup.

    Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, na mocy porozumienia podpisanego dnia 13 stycznia 2015 r. z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, będzie jako Instytucja Pośrednicząca koordynował na poziomie regionalnym realizację pierwszej osi priorytetowej PO WER – Osoby młode na rynku pracy. Zakłada ona wspieranie w zakresie aktywizacji zawodowej i poprawy sytuacji na rynku pracy, osób w wieku 15-29 lat pozostających bez zatrudnienia, a jednocześnie nie kształcących się i nie podnoszących kwalifikacji (tzw. kategoria NEET, z ang. Not in Education, Employment or Training). Wsparcie będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce.

Wsparcie na rzecz osób młodych realizowane będzie na dwóch poziomach:

  • Poziom krajowy – projekty Komendy Głównej OHP adresowane do osób w wieku 15-24 lata oraz projekty konkursowe dotyczące nowatorskiego podejścia z zakresu aktywizacji osób młodych.
  • Poziom regionalny – projekty powiatowych urzędów pracy z zakresu aktywnej polityki rynku pracy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz projekty konkursowe z zakresu aktywizacji osób młodych, wybierane w konkursach ogłaszanych przez wojewódzkie urzędy pracy.

    Łączna pula środków przeznaczonych na wsparcie osób młodych w ramach PO WER wynosi 1,76 mld euro, z czego 90% będzie w dyspozycji regionów, w których środki dzielone będą w proporcji: 83,66% na projekty powiatowych urzędów pracy oraz 16,34% na projekty konkursowe. Województwo warmińsko-mazurskie otrzyma prawie 72 mln euro.

   

Szczegółowe informacje na temat PO WER mogą Państwo znaleźć na oficjalnym serwisie Programu pod adresem: www.power.gov.pl.

Więcej informacji na temat założeń Gwarancji dla młodzieży w Polsce na stronie: http://gdm.praca.gov.pl


Pliki do pobrania:

Tu jesteś: PO WER

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego