joomla templates Urzad Pracy

Kryteria wyboru projektów

 • PDF

W ramach PO KL stosowane są następujące podstawowe rodzaje kryteriów dokonywania wyboru projektów:

 1. kryteria ogólne;
 2. kryteria szczegółowe.

Za wyodrębnieniem dwóch powyższych typów kryteriów przemawia szeroki zakres różnorodnych zagadnień tematycznych objętych wsparciem w ramach PO KL. Nie jest więc możliwe określenie zamkniętej listy kryteriów obowiązującej dla wszystkich Priorytetów, Działań i Poddziałań PO KL. W założeniu grupę taką stanowią kryteria ogólne, natomiast kryteria szczegółowe będą ustalane dla poszczególnych Działań, Poddziałań i typów projektów realizowanych w ramach PO KL. Klasyfikacja ogólnych kryteriów wyboru projektów (formalnych, merytorycznych i horyzontalnych) oraz szczegółowych kryteriów dostępu w ramach PO KL jest tożsama dla projektów konkursowych oraz systemowych. Szczegółowe kryteria strategiczne stosuje się natomiast wyłącznie w odniesieniu do projektów konkursowych.

kryteria


Kryteria ogólne zatwierdzane są przez Komitet Monitorujący PO KL na podstawie propozycji przedłożonej przez Instytucję Zarządzającą PO KL. Kryteria ogólne dzielą się na:

 1. kryteria formalne: obowiązek ich spełniania dotyczy wszystkich rodzajów projektów. Ich weryfikacja ma miejsce na etapie oceny formalnej. Dotyczą one
  zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wniosku o dofinansowanie zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami. Projekt, który nie spełnia ogólnych kryteriów formalnych jest odrzucany lub – w zakresie określonym niniejszym dokumentem i dokumentacją konkursową określoną przez IOK – podlega korekcie i/lub uzupełnieniu.
 2. kryteria merytoryczne: dotyczą ogólnych zasad odnoszących się do treści wniosku, wiarygodności i zdolności projektodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach PO KL. Ogólne kryteria merytoryczne odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych w ramach PO KL z wyjątkiem projektów innowacyjnych. Weryfikowane są na etapie oceny merytorycznej.
 3. kryteria horyzontalne: mają charakter przekrojowy i zatwierdzane są przez Komitet Monitorujący w toku realizacji Programu w związku z koniecznością zapewnienia realizacji strategicznych celów na poziomie całego PO KL. Ich weryfikacja odbywa się na etapie oceny merytorycznej.
 4. kryterium globalne: obowiązuje dla procedury wyboru projektów „modelowych” i dla procedury wyboru projektów „oryginalnych”. Weryfikacja tego kryterium odbywa się po etapie oceny formalno-merytorycznej i ma na celu potwierdzenie zasadności udzielenia danemu projektodawcy wsparcia w kontekście wsparcia założonego łącznie w ramach wszystkich projektów ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalno-merytorycznej.

Kryteria szczegółowe (o ile zostały określone) mają zastosowanie do poszczególnych Działań, Poddziałań i typów projektów PO KL lub Tematów dla projektów innowacyjnych poprzez umieszczenie we właściwym dla danego Priorytetu Planie działania. W przypadku komponentu centralnego Komitet Monitorujący, rekomendując Instytucji Zarządzającej zatwierdzenie Planu działania, zatwierdza jednocześnie zawarte w nim kryteria szczegółowe. W przypadku komponentu regionalnego, właściwy miejscowo Podkomitet Monitorujący, rekomendując Instytucji Zarządzającej zatwierdzenie Planu działania, rekomenduje jednocześnie Komitetowi Monitorującemu zatwierdzenie zawartych w nim kryteriów szczegółowych. Kryteria szczegółowe dzielą się na:

 • kryteria dostępu: są obowiązkowe dla wszystkich projektodawców i podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej i/lub oceny merytorycznej wniosku. IOK określa w dokumentacji konkursowej, weryfikacja których kryteriów dostępu następuje na etapie oceny formalnej, a których na etapie oceny merytorycznej. Projekty konkursowe, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane na etapie oceny formalnej – o ile weryfikacja kryteriów dostępu lub wybranych kryteriów dostępu dokonywana jest na etapie oceny formalnej i IOK nie przewiduje możliwości korekty lub uzupełnienia wniosku w tym zakresie – lub na etapie oceny merytorycznej, zaś projekty systemowe – zwracane do poprawy przez beneficjenta.
 • kryteria strategiczne: obowiązują jedynie w odniesieniu do projektów konkursowych i dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co w praktyce oznacza przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej (w wysokości maksymalnie 40 punktów) w trakcie oceny merytorycznej, przy czym premia punktowa za spełnianie kryteriów strategicznych jest doliczana do końcowej oceny projektu tylko w sytuacji, gdy wniosek od każdego z dwóch oceniających albo od jednego z dwóch oceniających i trzeciego oceniającego uzyskał co najmniej 60 punktów, a także przynajmniej 60% punktów od każdego z dwóch oceniających albo od jednego z dwóch oceniających i trzeciego oceniającego w poszczególnych punktach oceny merytorycznej). W przypadku, gdy IP zdecydowała o wprowadzeniu jednego lub więcej kryterium strategicznego, zawiera w Planie działania wagi punktowe przypisane każdemu kryterium. Waga punktowa przypisana jednemu kryterium nie może wynosić mniej niż 5 punktów. IP nie musi wykorzystywać maksymalnej puli 40 punktów możliwych do przyznania wnioskowi za spełnianie kryteriów strategicznych w ramach konkursów zawartych w Planie działania. W przypadku różnicy stanowisk dwóch oceniających albo jednego z dwóch oceniających i trzeciego oceniającego dotyczących spełniania przez projekt kryteriów strategicznych o przyznaniu premii punktowej decyduje przewodniczący Komisji Oceny Projektów (KOP), który rozstrzyga, która z ocen spełniania przez projekt kryteriów strategicznych jest prawidłowa lub wskazuje inny sposób rozstrzygnięcia różnicy w tych ocenach. Spełnianie kryteriów strategicznych nie jest obowiązkowe, aby wniosek mógł zostać pozytywnie oceniony pod względem merytorycznym.

Przy wyborze projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej należy stosować generalnie obowiązujące zasady wyboru projektów, zarówno w trybie konkursowym, jak i systemowym. Ocena projektów współpracy ponadnarodowej odbywa się w oparciu o ogólne kryteria wyboru projektów, stosowane do oceny projektów standardowych. Grupa Robocza ds. kwestii horyzontalnych PO KL opracowuje przykładowe kryteria szczegółowe projektów współpracy ponadnarodowej. Kryteria te mogą być wykorzystane przez IP w momencie opracowywania Planów działania.

Grupa Robocza ds. kwestii horyzontalnych PO KL proponuje ponadto ogólne kryteria wyboru projektów innowacyjnych, które są zatwierdzane przez Komitet Monitorujący. Wskazuje również przykładowe szczegółowe kryteria wyboru projektów innowacyjnych, które - podobnie jak w przypadku projektów współpracy ponadnarodowej - mogą być wykorzystane przez Instytucje Pośredniczące w momencie opracowywania Planów działania. Kryteria dotyczące projektów innowacyjnych powinny m.in. obejmować potencjał badawczy czy doświadczenie uczestniczących podmiotów.

Tu jesteś: Piszesz projekt Kryteria wyboru projektów

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego