joomla templates Urzad Pracy

FAQ

2013

 • PDF
 • Pytania i odpowiedzi ze Spotkania Informacyjnego WUP Olsztyn z dn. 15.02.2013 r. (konkurs zamknięty z Poddziałania 6.1.1 PO KL na projekty współpracy ponadnarodowej).

pobierz plik

 • Pytania i odpowiedzi ze Spotkania Informacyjnego WUP Olsztyn z dn. 22.03.2013 r. (3 konkursy otwarte z Poddziałania 6.1.1 PO KL).

pobierz plik

2012

 • PDF
 • Mikropożyczki w ramach Działania 6.2 - wyjaśnienia WUP Olsztyn (czerwiec 2012)

   pobierz plik

 • FAQ IZ w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów PO KL  - kwiecień 2012
 • FAQ dot. sposobu pomiaru efektu zatrudnieniowego w projekcie PO KL
 • FAQ w zakresie monitoringu i sprawozdawczości w ramach PO KL

   pobierz plik

 • Pytania i odpowiedzi ze Spotkania Informacyjnego WUP Olsztyn z dn. 02.04.2012 r. (konkursy z Poddziałania 6.1.1, 8.1.1 i 8.1.2 PO KL)

2011

 • PDF
 • Dodatkowe wyjaśnienia do FAQ ze Spotkania Informacyjnego WUP w Olsztynie dn. 21.11.2011 r. (Poddziałanie 6.1.1 i Działanie 6.2)
 • Okres realizacji projektu w 2011 r. (kryterium dostępu dla Poddziałania 6.1.1 i Działania 6.2) (02.12.2011)
 • Grupa docelowa w Poddziałaniu 6.1.1 (kryterium dostępu dla konkursu nr I/POKL/6.1.1/2011) (02.12.2011)
 • FAQ ze Spotkania Informacyjnego WUP Olsztyn z dn. 21.11.2011 r. (Poddziałanie 6.1.1, Działanie 6.2) 
 • FAQ ze Spotkań Informacyjnych WUP Olsztyn z dn. 12 i 13 września 2011 r.
 • FAQ ze Spotkania Informacyjnego WUP Olsztyn z dn. 05.08.2011r.
 • FAQ IZ dot. zatrudniania personelu do projektów PO KL - interpretacja z dn. 17 czerwca 2011
 • Główne trudności Projektodawców dot. zasady równości szans płci we wnioskach o dofinansowanie PO KL, Opracowanie Ingafor na zlecenie IZ PO KL (15.07.2011 r.)
 • Zestaw pytań i odpowiedzi dot. konkursu nr II /POKL/8.1.1/2011. (13.06.2011)
 • Formy wsparcia w ramach konkursu nr II/POKL/8.1.1/2011 (szkolenia i doradztwo) (13.06.2011)
 • FAQ ze Spotkania Informacyjnego WUP Olsztyn z dn. 27.05.2011 r. 

   pobierz plik

 • FAQ MRR dot. kwalifikowalności wydatków (19.05.2011)
 • Odbiorcy wsparcia w ramach konkursu A.2 w Poddziałaniu 8.1.1 (szkolenia z zakresu wdrażania strategii zarządzania firmą) (04.05.2011)
 • Zestaw pytań i odpowiedzi ze Spotkania Informacyjnego WUP Olsztyn z dn. 05.04.2011r.
 • Potencjał finansowy w przypadku podmiotów prowadzących działalność krócej niż rok [kwiecień]
 • FAQ ze Spotkania Informacyjnego WUP Olsztyn z dn. 17.03.2011r.
pobierz plik
Aktualizacja pyt. 8 z dn. 29.03.2011
 • Kwalifikowalność wydatków w projektach PO KL (wyjaśnienia MRR) [marzec]
 • "FAQ w systemie PEFS 2007 dla PO KL" (wersja 2.0) [luty]
 • "FAQ Generatory" – zbiór pytań dot. GWA/GWA-E oraz GWP [styczeń]

2010

 • PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące Poddziałania 8.1.1 PO KL
 • Wyjaśnienia dotyczące grup docelowych w Poddziałaniu 8.1.1 PO KL
 • Pomoc publiczna w projektach innowacyjnych testujących [październik]
 • Kwalifikowanie kursu dot. Pakietu Office jako szkolenia z poprawy umiejętności ICT [październik]
 • Konsultacja zapisów wniosku i poprawa ewentualnych braków [październik]
 • Jak należy traktować coaching: jako usługę szkoleniową czy jako doradztwo? [maj] 
 • Kwalifikowalność wynagrodzenia mentorów [maj]
 • Beneficjenci ostateczni Poddziałania 8.1.2 POKL (pracownicy cywilni wojska) [marzec]
 • Beneficjenci ostateczni Poddziałania 6.1.1 PO KL (żołnierze zawodowi) [marzec]
 • Wyjaśnienia dotyczące prawidłowości realizacji Poddziałania 8.1.2 PO KL (outplacement) [marzec]
 • Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL. Standard minimum. FAQ - IZ. [luty]
 • FAQ w systemie PEFS 2007 dla PO KL [luty]
 • Weryfikacja potencjału finansowego Projektodawcy [luty]
 • Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie - koszty pośrednie

2009

 • PDF
 • Zasady przyznawania dodatków relokacyjnych i dodatków motywacyjnych [lipiec]
 • Poddziałanie 8.1.2 PO KL (projekty typu outplacement) - odpowiedzi IZ na najczęściej zadawane pytania [lipiec]
 • Pytania dotyczące pomocy publicznej [marzec]
 •  Czy analiza potrzeb szkoleniowych przed dniem złożenia wniosku jest wydatkiem kwalifikowalnym?
 • Czy można przewidzieć w budżecie, że jakieś wydatki się zwiększą?
 • W jaki sposób należy rozliczać zwrot kosztów dojazdu beneficjentów na zajęcia?

Więcej artykułów…

archiwum2

Tu jesteś: Piszesz projekt FAQ

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego