joomla templates Urzad Pracy

Informacje ogólne

  • PDF

CELE I OBSZARY WSPARCIA PO KL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 jest krajowym dokumentem realizującym założenia odnowionej Strategii Lizbońskiej.  Zakłada ona uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych,  rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Program będzie koncentrował wsparcie na następujących obszarach:

- zatrudnienie,

- edukacja,

- integracja społeczna,

- rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw.

Ponadto realizowane będą zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli, wdrażaniem zasady dobrego rządzenia oraz promocją zdrowia pracowników.

Celem głównym Programu jest: umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.

SYSTEM WDRAŻANIA PROGRAMU

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 9 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym.

Priorytety realizowane centralnie to:

- Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna 

- Priorytet II  Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz    poprawa stanu zdrowia osób pracujących

- Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

- Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka

- Priorytet V Dobre rządzenie

Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to:

- Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

- Priorytet VII Promocja integracji społecznej

- Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

- Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Ponadto realizowany będzie Priorytet X Pomoc techniczna, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach PO KL finansowane będą projekty ponadnarodowe i innowacyjne. W każdym z Priorytetów Programu, na ten cel przeznaczonych będzie do 5% środków.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU

Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany będzie ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków krajowych. Zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO) łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007–2013 wyniesie ok. 14,43% całości środków przeznaczonych na realizację Programów Operacyjnych, tj. 11 420 207 059 EUR. W ramach tej kwoty wielkość alokacji z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniesie ok. 9 707 176 000 EUR, a wkład krajowy stanowić będzie ok. 1 713 031 059 EUR. Poziom krajowego współfinansowania został oszacowany na poziomie minimalnym tj. 15%.

W ramach Programu 60% alokowanych środków zostanie przeznaczonych na wsparcie dla regionów, zaś pozostałe 40% środków będzie wdrażane sektorowo przez odpowiednie resorty. W komponencie regionalnym środki zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych, natomiast w ramach komponentu centralnego – przede wszystkim na wsparcie dla struktur i systemów.

ROLA WUP WE WDRAŻANIU PO KL 

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie w nowym okresie programowania 2007-2013 pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP 2).

Urząd odpowiedzialny jest za wdrażanie całego Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a w jego ramach Działań:

6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Celem Działania jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie.


6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Celem Działania jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.


6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich
Celem Działania jest podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej  i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich

oraz pierwszego Działania w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki:

8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Celem Działania jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

archiwum2

Tu jesteś: Informacje ogólne POKL 2007-2013

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego