joomla templates Urzad Pracy

Gwarancje dla młodzieży

  • PDF

    Młodzież to jedna z grup doświadczających najliczniejszych barier na rynku pracy. Brak doświadczenia zawodowego lub niski poziom umiejętności praktycznych wymaganych na danym stanowisku powoduje, iż młodzi ludzie mają często problemy ze znalezieniem miejsca pracy i rozpoczęciem kariery zawodowej. Odzwierciedleniem takiej sytuacji jest wysoka liczba bezrobotnej młodzieży w całej wspólnocie europejskiej, także w naszym kraju i regionie. W Polsce pracuje zaledwie co czwarta osoba w wieku 15-24 lata, przy stopie bezrobocia w tej grupie na poziomie blisko 25 proc.

    W odpowiedzi na coraz wyższy poziom bezrobocia ludzi młodych w Europie, Komisja Europejska podjęła działania mające na celu wsparcie tej grupy w podejmowaniu zatrudnienia. W grudniu 2012 r. na szczeblu Unii Europejskiej opracowany został Pakiet na rzecz zatrudnienia młodzieży. Częścią Pakietu jest inicjatywa ustanowienia Gwarancji dla młodzieży. Skierowano do państw członkowskich UE postulat zapewnienia młodym ludziom w wieku do 25 lat – którzy nie mają zatrudnienia, ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu – dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu 4 miesięcy od zakończenia edukacji lub utraty pracy.

    Na realizację Gwarancji w Polsce przewidziano 550 mln euro ze specjalnej puli funduszy unijnych. Finansowane z tych środków działania stanowić będą uzupełnienie wsparcia udzielanego w ramach środków krajowych i środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Młodzi bezrobotni będą mogli skorzystać z bogatej oferty urzędów pracy, Ochotniczych Hufców Pracy, agencji zatrudnienia, a także projektów aktywizacji zawodowej wyłonionych w ramach konkursów ogłaszanych na szczeblu centralnym i regionalnym.
Instytucją koordynującą wsparcie udzielane w ramach Gwarancji młodym mieszkańcom Warmii i Mazur będzie Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie. Dzięki realizacji Gwarancji dla Młodzieży, nasz region otrzyma w sumie ponad 350 mln zł na szkolenia, staże i inne działania aktywizujące, wspierające ludzi młodych na rynku pracy. W ramach tej puli blisko 50 mln zł przeznaczonych będzie na realizację projektów konkursowych wyłanianych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie począwszy od 2015 roku.

   Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie we współpracy z powiatowymi urzędami pracy z terenu województwa oraz Siecią Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur ATOMY, zorganizował na przełomie października i listopada bieżącego roku cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych dotyczących realizacji Gwarancji dla Młodzieży.

    Celem spotkań było stworzenie warunków do dyskusji nad różnymi aspektami realizacji Gwarancji i wypracowanie optymalnego kształtu wsparcia procesu aktywizacji zawodowej młodych mieszkańców Warmii, Mazur i Powiśla w ramach funduszy unijnych z nowej perspektywy finansowej. W szczególności spotkania były okazją do przedstawienia i skonsultowania z przedstawicielami partnerów społecznych oraz różnych grup interesariuszy wstępnych założeń konkursowych, przygotowanych przez WUP w Olsztynie.

    Spotkania odbyły się: 29 października w Olsztynie, 30 października w Elblągu i 6 listopada w Ełku. W wydarzeniach wzięło udział w sumie 120 osób (odpowiednio: 39, 37 i 44 osoby), reprezentujących m.in. instytucje rynku pracy, organizacje młodzieżowe, firmy szkoleniowe, szkoły i uczelnie wyższe.

    Poniżej prezentujemy krótki raport podsumowujący wyniki konsultacji, przedstawiający wnioski i rekomendacje, które stanowić będą podstawę do opracowania szczegółowych dokumentacji konkursowych. Niniejsze założenia będą wykorzystywane również w konkursach, jakie WUP będzie ogłaszać w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020. Zamieszczamy też prezentacje wykorzystane podczas spotkań.

    Wszystkim osobom i instytucjom, które wzięły udział w spotkaniach konsultacyjnych i włączyły się w dyskusję nad kształtem wsparcia młodzieży na rynku pracy w ramach środków nowej perspektywy finansowej – serdecznie dziękujemy.

 

Więcej informacji na temat Gwaranacji dla młodzieży:


Pliki do pobrania:Tu jesteś: Gwarancje dla młodzieży

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego