joomla templates Urzad Pracy

Fundusz Pracy - dotacje z PUP

 • PDF

Osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna ma możliwość otrzymania dotacji z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości odpowiadającej sześciokrotności średniej płacy w ostatnim kwartale.Bezrobotni mogą ubiegać się także o dotację odpowiadającą czterokrotności przeciętnego wynagrodzenia – jeśli chcą podjąć działalność na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego. A także trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia – jeśli chcą przystąpić do działającej już spółdzielni.O przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą ubiegać się wyłącznie osoby bezrobotne, zarejestrowane w urzędzie pracy i które spełniają łącznie następujące warunki:
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych,
 • nie otrzymały dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej, ubiegają się o środki na podjęcie działalności we wszystkich sektorach z wyjątkiem działalności:
  • w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
  • w sektorze węglowym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002, 
  • w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 (1);
 • nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • nie były w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
 • nie złożyły wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ani wniosku o założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej do innego starosty, w chwili składania wniosku nie posiadają informacji o pozytywnie rozpatrzonym którymkolwiek ze złożonych uprzednio wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i o przyznaniu z tego tytułu wnioskowanych środków.
Osoba, który ubiega się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, nie musi, choć powinna wziąć udział w szkoleniu poświęconym prowadzeniu własnego biznesu zorganizowanym przez urząd pracy.
 
Bezrobotny składa w urzędzie pracy wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności wraz z wymaganymi załącznikami. Powinien on cały wniosek traktować jak biznesplan.

Bezrobotny do dnia podpisania umowy z urzędem pracy, nie może dokonywać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Przyznane środki należy wydatkować po zawarciu umowy z urzędem pracy dotyczącej przyznania jednorazowo środków z Funduszu Pracy , do dnia określonego w w/w umowie.
 
Szczegółowe informacje dotyczące dotacji udzielanej z Funduszu Pracy można otrzymać we właściwym dla miejsca zameldowania powiatowym urzędzie pracy.

 

archiwum2

Tu jesteś: Dotacje na założenie firmy Fundusz Pracy

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego