joomla templates Urzad Pracy

Dokumenty po podpisaniu umowy

  • PDF

1. wzór poprawnie oznakowanego pisma przewodniego Beneficjenta do Instytucji Wdrażającej

2. wzór tabelarycznego zestawienia kadry zaangażowanej do realizacji projektu

3. wzór harmonogramu usług realizowanych w ramach projektu

4a. wzór opisu koperty format C5 zawierającej formularz PEFS

4b. wzór opisu płyty z nagranym formularzem PEFS

wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

wyjaśnienia UOKiK w zakresie stosowania po 1 lipca 2014 r. rozporządzeń w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis i zaświadczeń o pomocy de minimis (DDO-52-2FS(2)14/RZ z 01.07.2014 r.)

kwalifikator MŚP


Wzory formularzy oraz zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis:


Obowiązujące od 15 listopada 2014 r.:

wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporządzenie KE nr 1407/2013 

wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporządzenie KE nr 360/2012

wzór zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis


Obowiązujące do 14 listopada 2014 r.:

wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

wzór zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis

 

Dotychczasowe wzory formularza/zaświadczenia należy stosować w dwóch przypadkach, tj. kiedy:

  • wniosek o udzielenie pomocy de minimis został złożony przed dniem wejścia w życie przedmiotowych nowelizacji (czyli przed 15 listopada br.) lub
  • pomoc de minimis udzielana jest na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006).

 

Tu jesteś: Dokumenty Dokumenty po podpisaniu umowy

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego