joomla templates Urzad Pracy

Szukaj
Szukaj tylko:

Wyszukaj: dokumenty

Znaleziono pozycji: 24.

Strona 1 z 2
... jest wybór projektów do dofinansowania, określonych w załącznikach nr 5-7 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020. Przedmiotem weryfikacji będą jedynie informacje oraz dokumenty ...
2. Dokumenty i wytyczne RPO WiM
(Fundusze unijne na lata 2014-2020/Fundusze unijne na lata 2014-2020)
  Dokumenty programowe Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020- obowiązuje od 12.02.2015 załączniki do RPO WiM 2014-2020 Szczegółowy Opis Osi ...
... 10.1.     Dokumenty te będą stanowiły podstawę realizacji przez powiatowe urzędy pracy wsparcia na rzecz osób bezrobotnych w wieku powyżej 29. roku życia. Pliki do pobrania: SzOOP ...
4. Dokumenty i wytyczne PO WER
(Fundusze unijne na lata 2014-2020/Fundusze unijne na lata 2014-2020)
  Dokumenty programowe Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - obowiązuje od 17.12.2014 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER: wersja obowiązująca od 27.03.2015 do 01.07.2015 ...
... Podpisane dokumenty określają zasady współpracy między Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju będącym Instytucją Zarządzającą PO WER, a poszczególnymi Instytucjami Pośredniczącymi i stanowią jeden z podstawowych ...
6. Dni otwarte projektów unijnych
(Aktualności/Aktualności)
... udziału (dokumenty poniżej) na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28 10-448 Olsztyn lub e-mail: szkolenia@up.gov.pl Pliki do pobrania: Regulamin Dni Otwartych Formularz ...
... 2014”.     Dokumenty niekompletne, niespełniające powyższych warunków lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W razie wątpliwości pytania należy kierować do: Mai Sarnackiej, ...
8. Plany Działania na 2014 rok
(Aktualności/Aktualności)
...      Wersje elektroniczne Planów Działania dla Priorytetów VI i VIII PO KL oraz właściwych Uchwał Zarządu zamieszczono poniżej. Dokumenty dla pozostałych Priorytetów zamieszczone będą ...
... oraz Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.         Nowe wersje dokumentów dostępne są poniżej oraz w zakładce: Dokumenty -> dokumenty programowe. ...
... swoje dokumenty złożyło ponad 350 osób z powiatów iławskiego i ostródzkiego. Po weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych i rozmowach kwalifikacyjnych do projektu zostało przyjętych 165 osób. - Oczywiście ...
... została zamieszczona w zakładce: „Dokumenty” -> „Interpretacje” -> „2013”. Pliki do pobrania: Zapytanie WUP Olsztyn w sprawie możliwość praktycznej realizacji przedsięwzięć tworzonych pod ...
12. Akty prawne i dokumenty dotyczące perspektywy 2014-2020
(Fundusze unijne na lata 2014-2020/Fundusze unijne na lata 2014-2020)
  Dokumenty unijne EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu z 03.03.2010 r. Zalecenie Rady w sprawie krajowego programu ...
13. Akty prawne i dokumenty dotyczące perspektywy 2014-2020
(Fundusze UE na lata 2014-2020/Fundusze UE na lata 2014-2020)
  Dokumenty unijne EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu z 03.03.2010 r. Zalecenie Rady w sprawie krajowego ...
14. Dokumenty po podpisaniu umowy
(Dokumenty/Dokumenty)
1. wzór poprawnie oznakowanego pisma przewodniego Beneficjenta do Instytucji Wdrażającej 2. wzór tabelarycznego zestawienia kadry zaangażowanej do realizacji projektu 3. wzór harmonogramu usług realizowanych ...
... należy przesłać do dnia 11 lutego 2013 r. (decyduje data wpływu do WUP) na adres: Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Głowackiego 28. 10-448 Olsztyn, z dopiskiem na kopercie „NABÓR EKSPERTÓW 2013”. Dokumenty niekompletne, ...
... Warmińsko – Mazurskiego. Wersje elektroniczne Planów Działania dla Priorytetów VI i VIII PO KL oraz właściwych Uchwał Zarządu zamieszczono poniżej. Dokumenty dla pozostałych Priorytetów zamieszczone ...
... szkoleniu i program Dokumenty rekrutacyjne Więcej informacji na temat szkolenia pod numerami: (22) 830 13 40 lub 609 124 124. 2.    „Partnerstwo publiczno-prywatne” – trener Paweł ...
18. Nowy Formularz PEFS 2007 3.0
(Aktualności/Aktualności)
... przed datą udostępnienia Formularza PEFS 2007 w wersji 3.0, mogą w dalszym ciągu korzystać z narzędzia w wersji 2.0. Zaktualizowane dokumenty znajdują się w zakładce Dokumenty > Dokumenty> Formularz ...
19. Dokumenty
(Konkurs/Konkurs)
Dział zawiera: dokumenty programowe interpretacje IZ dokumenty do umowy dokumenty po podpisaniu umowy archiwum dokumentów sprawozdania    ...
20. Dokumenty
(Dokumenty/Dokumenty)
Dokumenty programowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 - wersja obowiązująca od 5 grudnia 2011 r. (po przeglądzie śródokresowym) Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 - wersja z 15 ...
Tu jesteś: Strona startowa

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego