joomla templates Urzad Pracy

"Powrót do domu"

  • PDF

Projekt „Powrót do domu - psychospołeczne mechanizmy adaptacyjne migrantów powrotnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego został zrealizowane w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Grupę IQS. Miał on na celu wsparcie służb zatrudnienia w opracowaniu mechanizmów i narzędzi ułatwiających proces adaptacji migrantów zarobkowych, „powracających do domu” na terenie woj. warmińsko-mazurskiego. Osiągnięcie tego celu było możliwe poprzez przeprowadzenie kompleksowego badania  (obejmującego m.in. diagnozę sytuacji i cech migracji zarobkowej w województwie warmińsko-mazurskim, ustalenie typów  migrantów zarobkowych ze względu na ich cechy społeczno-demograficzne, określenie oczekiwań, potrzeb oraz barier i trudności, na jakie napotykają migranci powrotni w procesie adaptacji i powrotu na regionalny rynek pracy oraz analizę szans i barier w zakresie powrotu na regionalny rynek pracy),  które dostarczyło informacji w zakresie niezbędnym do opracowania narzędzia adaptacji.

Poniżej przedstawiamy opracowania stworzone w ramach projektu przekazane do WUP w Olsztynie:

Tu jesteś: Badania/raporty/analizy "Powrót do domu"

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego